پست هاي تگ شده "قتل شیخ محمد تبریزی"

قتل شیخ محمد تبریزی در زیرزمین

طی تحلیلی:

قتل شیخ محمد تبریزی در زیرزمین

۱۷ فروردین، صد و دومین سالگرد قیام شیخ محمد تبریزی ملقب به شیخ محمد خیابانی در سال ۱۲۹۹ است.

1401/01/17