پست هاي تگ شده "غیرقانونی"

مجمع عمومی حزب رفاه ملّت ایران غیرقانونی برگزار شد

ابوالفتحی مطرح کرد؛

مجمع عمومی حزب رفاه ملّت ایران غیرقانونی برگزار شد

سخنگوی هیأت موسس حزب رفاه ملت ایران گفت: بیش از یک سوم اعضای شورای منتخب جلسه غیر قانونی مجمع عمومی 25 مرداد، طی نامه ای آمادگی خود را برای استعفا به ریاست هیات موسس حزب تسلیم داشته اند.

1397/09/27