پست هاي تگ شده "زن"

خاک سیاه

بحران سکه و مهریه:

 چه کنیم که نه زن زیان کند و نه مرد به خاک سیاه بنشیند

اخیراً پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که می گوید قیمت سکه باید بر اساس قیمت روز عقد محاسبه و به زن پرداخت شود. این پیشنهاد ظلم به زن است زیرا در چنین وجهی، قیمت سکه در چند سال قبل فریز می شود و قدرت خرید را کاهش می دهد. این طرح عملاً تبدیل سکه به وجه نقد است و بازگشت به عقب. از سوی دیگر، دادن بهای سکه بر اساس قیمت روز در شرایط غیرمتعارف اقتصادی کنونی هم ستم آشکار به مرد است.

1397/11/06