پست هاي تگ شده "رئیس جمهوری لبنان"

می‌خواهیم احزاب اهل تسنن از عرصه سیاسی خارج شوند

عون:

می‌خواهیم احزاب اهل تسنن از عرصه سیاسی خارج شوند

دلیلی برای تعویق انتخابات وجود نداردرئیس جمهوری لبنان در دیدار با مفتی اهل سنت دارالفتوای این کشور با تاکید بر اینکه دلیلی برای تعویق انتخابات وجود ندارد، گفت: نمی‌خواهیم احزاب اهل تسنن از عرصه سیاسی خارج شوند.

1400/11/10