پست هاي تگ شده "خبرنگار خوزستانی"

شکایت از خبرنگار افشاگر را متوقف کنید

نامه نماینده مجلس به وزیر نفت:

شکایت از خبرنگار افشاگر را متوقف کنید

خواهشمندم به گونه ای تدبیر نمایید که در نتیجه فشار مقامات عالی کشور، حق مطالبه گری، نظارت و پیگیری مورد خدشه قرار نگیرد.

1400/08/16