پست هاي تگ شده "اعتراض کردن"

کنایه‌‌هایی که کینه می‌شود...

اعتراض کردن همیشه تاوان دارد؛

کنایه‌‌هایی که کینه می‌شود…

این ادبیات بیشتر مصرف داخلی و دل خوش‌کُنک دارد اما چه سودی به حال مردمی دارد که زیر بار فشارها کمرشان شکسته؟ شما می‌توانید تا ابد به سوی هم کنایه‌های رندانه پرتاب کنید اما مگر گرهی از زندگی باز می‌شود؟

1397/08/29