پست هاي تگ شده "اعتراض‌ زنان"

ماجرای اعتراض‌ زنان سرشناس به یك بیلبورد

طی گزارشی:

ماجرای اعتراض‌ زنان سرشناس به یك بیلبورد

اگر به همین زنان فرهیخته احترام می گذاشتند قطعا گشت ارشاد از ابتدا تاسیس نمی شد. چون اگر گشت بود بیشتر آنان مشمول قانون حجاب شده و به وزرا می بردند.

1401/07/23