پست هاي تگ شده "اعتراضات اقتصادی،سوگند سلیمانی"

.

برداشت های نادرست سیاسی از اعتراضات درست اقتصادی

آنچنان که می دانیم ؛ اعتراضات اقتصادی مردم به تصمیمات سیاستگذاران که وضعیت معیشت آن ها را دچار دگرگونی می کند چیز تازه ای نیست و مسئله ای است که از دیرباز در کشورهای مختلف وجود داشته و نمونه های ان را تا کنون در سرتاسر جهان شاهد بوده ایم.

1396/10/17