پست هاي تگ شده "اعتراضات اصفهان"

اعتراضات اخیر اصفهان ریشه اقتصادی دارد

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی:

اعتراضات اخیر اصفهان ریشه اقتصادی دارد

حسین مرعشی گفت: موضوع مذاکرات هسته‌ای تبدیل به مسئله‌ای فرادولتی شده و کسانی که به وین سفر می‌کنند نیز در جایگاهی نیستند که نظرات سیاسی خود را بر روند مذاکرات تحمیل کنند. قطعاً در مذاکرات پیش‌رو نیز تیم مذاکره‌کننده سیاست‌های دیکته‌شده را دنبال خواهد کرد.

1400/09/09