پست هاي تگ شده "اعتراضات اخیر"

تحلیلی متفاوت از اعتراضات اخیر

.

تحلیلی متفاوت از اعتراضات اخیر

آنچه که در هفته‌های اخیر، در ایران ما گذشت، بیش از هر عاملی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی که البته همه مولفه‌های دخیل هستند) به یک «زخم فرهنگی» برمی‌گردد که پیدایش آن حاصل عدم «مفاهمه» است.

1401/07/24
رمزگشایی علی مطهری از ریشه اعتراضات اخیر در کشور

توئیت شد:

رمزگشایی علی مطهری از ریشه اعتراضات اخیر در کشور

علی مطهری، نایب رئیس پیشین مجلس ریشه حوادث اخیر در کشور را مشکلات اقتصادی دانست.

1401/07/20