پست هاي تگ شده "اعتراضات آبان ۱۳۹۸"

مشکلات و بحران ریشه های داخلی دارند

.

مشکلات و بحران ریشه های داخلی دارند

اعتراضات مهر ۱۴۰۱ و بلوچستان با آبان ۱۳۹۸ به‌کلی تفاوت دارد و این را همه متذکر شدند ولی کو گوش شنوا؟ در همین ماجرای ۵۰روز هنوز یک اطلاع رسانی درست و درمان و پاسخگویی قانع کننده از حکومت شاهد نبودهایم.

1401/08/15