پست هاي تگ شده "اعتدالگرایان، اصولگرا،فرهنگ اسکندری"

.

تقویت اعتدالگرایان اصولگرا ومبارزه برای انزوای رادیکالها

باتوجه به چالشهای جدی موجود در رفتارسازمانی نظام نوپای مردمسالاری کشور بویژه عدم شکل گرفتن احزاب فراگیر قدرتمند به عنوان المنت های اصلی مردمسالاری، ما شاهد برگزاری نوعی انتخاباتی می باشیم که حاصلش به حذف کامل جناح رقیب خواهد انجامید.

1396/04/25