پست هاي تگ شده "اضطراری"

بودجه دولت اضطراری است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

بودجه دولت اضطراری است

محمدرضا تابش نماینده اردکان یزد در مجلس در مورد ویژگی های لایحه بودجه ٩٨گفت: سمت گیری لایحه بودجه با توجه به شرایط تحریمی و مقتضیات زمانی که در آن قرار گرفته ایم قابل قبول است، یعنی دولت بودجه ای اضطراری تدوین کرده است .

1397/10/16