طی گزارشی:

رفع ایرادات شورای نگهبان به دو طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی و ورزش

چاپ خبر
 | 
شناسه خبر: 33189
 | 
تاریخ انتشار: 17 بهمن 1400 - 11:27
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به دو طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی و حوزه ورزش را مورد اصلاح قرار دادند.
رفع ایرادات شورای نگهبان به دو طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی و ورزش

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ، ضمن بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی(اعاده از شورای نگهبان) و گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش (اعاده از شورای نگهبان) به منظور تامین نظر شورای نگهبان این دو طرح را مورد اصلاح قرار دادند.

متن اصلاحی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی به شرح زیر می باشد.

ماده واحده

از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌گردد:

– مواد ۱ تا ۳ لایحه قانونی راجع به امنیت اجتماعی مصوب ۰۱/ ۰۸/ ۱۳۳۱

– جزء ۳ بند “د” ماده ۱۵ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران [قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران] مصوب ۳۰/ ۰۴/ ۱۳۳۶

– ماده واحده قانون اجازه ضبط اموال متجاسرین آذربایجان و کردستان و تصفیه مطالبات و خسارات اشخاص مصوب ۰۴/ ۰۳/ ۱۳۳۹

– قسمت سوم ماده واحده (ناظر به اصلاح جزء ۳ بند “د” ماده ۱۵) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران [قانون اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی] مصوب ۱۵/۰۴/ ۱۳۴۴

– قسمت ناظر به اصلاح ماده ۱۳ موضوع ماده واحده تصمیم قانونی دائر باصلاح مواد ۱۳ و ۱۵۵ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب ۲۲/ ۰۸/ ۱۳۴۸

– از عبارت (برگ داوطلبی تا انتهای ماده ۱۱ اصلاحی) موضوع ماده واحده اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان مصوب ۱۷/ ۰۴/ ۱۳۵۱

– کل قانون قانون اجازه عضویت دارندگان پایه قضائی در حزب رستاخیز ملت ایران

– کل قانون قانون اجازه عضویت کارکنان غیرنظامی نیروهای مسلح شاهنشاهی در حزب رستاخیز ملت ایران مصوب ۱۴/ ۰۳/ ۱۳۵۴

– بند ۱ و تبصره آن از ماده ۳۱۰ اصلاحی موضوع ماده واحده اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مجازات عمومی مصوب ۱۸/ ۰۴/ ۱۳۵۴

– مقدمه برنامه منضم به تصمیم قانونی تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت امیرعباس هویدا (‌نخست‌وزیر) مصوب ۰۳/ ۰۷/ ۱۳۵۴

– تبصره ۴۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور مصوب ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۵۴

– تبصره ۳۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۵۵

– مقدمه، بند ۵ سیاستهای اداری، قسمت دادگستری و قسمت پایان تصمیم تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار نخست وزیر، متخذه در ۳/ ۰۶/ ۱۳۵۶

– تبصره ۱۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور مصوب ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۵۶

– کل قانون لایحه قانونی راجع به واگذاری لوازم و کالاها و تجهیزاتی که قبلاً وسیله حزب منحله سابق رستاخیز سفارش داده شده به شهرداری تهران و معافیت کالاهای مزبور از پرداخت سود بازرگانی و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۵۸

– کل قانون لایحه قانونی راجع به واگذاری لوازم و کالاها و تجهیزاتی که قبلا وسیله حزب منحله سابق رستاخیز سفارش داده شده به شهرداری تهران و معافیت کالاهای مزبور از پرداخت سود بازرگانی و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۵۸

– کل قانون قانون راجع به اصلاح بند (ج) لایحه قانونی تجدیدنظر در اختیارات کمیته موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ و چگونگی ادامه فعالیت مدیران تصفیه دستگاههایی که منحل شده‌اند مصوب ۰۱/ ۱۰/ ۱۳۶۰

– ماده ۱۹۸ و تبصره آن و ماده ۱۹۹ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۲۰/ ۰۷/ ۱۳۶۱

– بند “ج” ماده ۷ اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی ایران مصوب ۰۴/ ۰۳/ ۱۳۶۵

– بند ۶ ماده ۸ قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳/ ۰۳/ ۱۳۶۵

– ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۲/ ۰۷/ ۱۳۶۵

– بند ۲۴ ماده ۹ و ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۶۵

– بندهای ۲۳ و ۲۴ ماده ۸ و ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۹/ ۰۴/ ۱۳۷۱

– بند “ج” ماده ۱۰۰ و بند “ی” ماده ۱۱۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/ ۰۶/ ۱۳۸۳

متن بند الف اصلاحی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه ورزش به شرح زیر می باشد:

الف- احکام قانونی منسوخ ضمنی و منتفی

– در ردیف ۳ جدول الف عبارت «بند ۱۰ ماده ۲» حذف و عبارت «ماده ۲» جایگزین شد.

– در ردیف ۱۲ جدول الف عبارت «بند ۴ ماده واحده» حذف و عبارت «ماده واحده» جایگزین شد.

– در ردیف ۱۴ جدول الف عبارت «ماده واحده و مواد ۱ الی ۳۶ اساسنامه (کل قانون) » حذف و عبارت «ماده واحده» جایگزین شد.

همچنین نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند ب طرح مذکور موافقت کردند.

مصوبه کمیسیون به شرح زیر است:

ب- احکام قانونی مدت منقضی

– در ردیف ۳۸ جدول ب عبارت «جزء ۴ بند الف تبصره ۱۱، تبصره ۴۷، تبصره ۵۸، بندهای الف، ج، د، تبصره ۶۰، تبصره ۶۵، تبصره ۶۶، بندهای الف، ب، تبصره ۶۷، تبصره ۶۸، بندهای الف، د، تبصره ۸۴، بند ۳ بخش اول، جزء ۱۴ بند۱ بخش دوم، جزءهای ۹، ۱۱،۱۲، بند ۲ بخش دوم و جرء ۱۱ بند ۲ بخش دوم و جزء ۱۳ بند ۳ بخش دوم ماده واحده»حذف و عبارت «جزء۴ بند الف تبصره ۱۱، تبصره ۴۷، تبصره ۵۸، بندهای الف، ج، د، تبصره ۶۰، تبصره ۶۵، تبصره ۶۶، بندهای الف، ب تبصره ۶۷، تبصره ۶۸، بندهای الف، د تبصره ۸۴، بند ۳ بخش اول، جزء ۱۴ بند۱ بخش دوم، جزءهای ۹،۱۱،۱۲ بند ۲بخش دوم و جزء ۱۳ بند۳ بخش دوم ماده واحده» جایگزین شد.

– در ردیف ۵۵جدول ب عبارت «جزء ب بند ۱۱ از تبصره ۲، بندهای ۱ و ۵ تبصره ۱۲، بند۹ تبصره ۱۴ و بندهای ۱،۹،۱۰،۱۱،۱۲،۱۳ از تبصره ۱۶ ماده واحده» حذف و عبارت «جزء ب بند ۱۱ از تبصره ۲، تبصره ۱۲، تبصره ۱۴ و تبصره۱۶ ماده واحده» جایگزین شد.

– در ردیف ۵۹ جدول ب عبارت «جزءهای ح، ک، م، ص، بند۲، بندهای ۵،۱۲ ماده واحده» حذف و عبارت «جزءهای ح، ک، م، ص، و تبصره ذیل آن از بند ۲، بندهای ۵ و ۱۲ ماده واحده» جایگزین شد.

– در ردیف ۶۰ جدول ب عبارت «بند د ماده ۶، ماده ۹، بند الف و تبصره ماده ۹، ماده ۱۳ و تبصره آن، ماده ۱۴، جزء‌های ۱۲، ۱۳ بند الف ماده ۱۹، بند هـ ماده ۲۰، جزء ۳ بند الف ماده ۱۷۸، بند ع ماده ۱۹۴ و بند ر ماده ۲۲۴» حذف و عبارت « بند د ماده ۶، بند الف و تبصره ماده ۹، ماده ۱۳ و تبصره آن، ماده ۱۴، جزء‌های ۱۲، ۱۳ بند الف ماده ۱۹، بند هـ ماده ۲۰، جزء ۳ بند الف ماده ۱۷۸، بند ع ماده ۱۹۴ و بند ر ماده ۲۲۴» جایگزین شد.

– در ردیف ۶۳ جدول ب عبارت «جزء ۱۴-۲۷ بند ۲۷ از بخش «واگذاری» قسمت ۲، تبصره ۱ بند ۲۹ از بخش«واگذاری»، قسمت ۲ بند ۳۶ از بخش «واگذاری» قسمت ۲، بند ۷۲ از بخش «نظام مالیاتی ، تعرفه و عوارض» قسمت ۲، بند ۷۷ از بخش «نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض» قسمت ۲، بند ۱۴۱ قسمت ۷ و بند ۱۴۳ قسمت ۷ ماده واحده» حذف و عبارت «جزء ۱۴-۲۷ بند ۲۷ از بخش «واگذاری» قسمت ۲، تبصره بند ۲۹ از بخش«واگذاری» قسمت ۲، بند ۳۶ از بخش «واگذاری» قسمت ۲، بند ۷۲ از بخش «نظام مالیاتی ، تعرفه و عوارض» قسمت ۲، بند ۷۷ از بخش «نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض» قسمت ۲، بند ۱۴۱ قسمت ۷ و بند ۱۴۳ قسمت ۷ ماده واحده» جایگزین شد.

– در ردیف ۶۵ جدول ب عبارت «بندهای ح، س تبصره ۳، بند الف تبصره ۶، بندهای ب، و تبصره ۱۳، بند ط تبصره ۲۰، شماره ۱۴۰۱۰۲ بخش سوم جدول ضمیمه ، ردیف ۱ بخش چهارم جدول ضمیمه، ردیف ۸۲ بخش پنجم جدول ضمیمه، شماره ۱۳۰۳۰۱ بخش ششم جدول ضمیمه، ردیف ۱ بخش هفتم جدول ضمیمه و بندهای ۲۸، ۳۴، ۳۷ بخش نهم ماده واحده» حذف و عبارت «بندهای ح، س تبصره ۳، بند الف تبصره ۶، بندهای ب، و تبصره ۱۳، بند ط تبصره ۲۰، شماره ۱۴۰۱۰۲ بخش سوم جدول ضمیمه ، ردیف۱- ۱۲۸۵۰۰ بخش چهارم جدول ضمیمه، ردیف ۸۲ بخش پنجم جدول ضمیمه، شماره ۱۳۰۳۰۱ بخش ششم جدول ضمیمه، ردیف۱-۱۲۸۵۰۰ بخش هفتم جدول ضمیمه و بندهای ۲۸، ۳۴، ۳۷ بخش نهم ماده واحده» جایگزین شد./ایسنا

برچسب ها:

دیدگاه خود را ارسال کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.